liv hotel pcl hospitality ความสำเร็จของคุณ
คือความมุ่งมั่นของเรา
PCL ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์พร้อมบริการให้คำปรึกษาและการจัดการโรงแรมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

บริการของเรา

ให้คำปรึกษาด้านการจัดการสินทรัพย์และการพัฒนาโรงแรม

PCL Hospitality จะแนะนำคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกและให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการตั้งแต่แรกเริ่มเจรจาต่อรองสัญญา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตลอดช่วงการลงทุนของโรงแรม เรามีความเชี่ยวชาญและความสามารถด้านการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรม ที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้เจ้าของบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ


PCL ได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย รวมถึงประเทศในกลุ่มอินโดจีน โดยการศึกษาความเป็นไปได้ คือการวิเคราะห์ศักยภาพโดยรวม ปัจจัย และ องค์ประกอบต่างๆของโครงการ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการกำหนดรูปแบบของโรงแรม รวมถึงความเหมาะสมทั้งด้านการเงิน และการบริหารจัดการโรงแรม การศึกษาข้อมูลนี้จะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้ประกอบการ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโครงการโรงแรม

การศึกษาความเป็นไปได้ เป็นศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งการประเมินความต้องการของตลาด การคาดการณ์ทางการเงิน ความเหมาะสมของทำเลที่ตั้ง ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ การพิจารณาการดำเนินงาน และผลตอบแทนจากการลงทุน การศึกษาข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นทั้งโอกาสและวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

ทางพีซีแอล จะช่วยแนะนำเกี่ยวกับประเภทโรงแรม จำนวนห้อง ขนาดของห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่โครงการควรมี โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน

ที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านเทคนิค และการออกแบบโรงแรม


บริษัทพีซีแอลเป็นที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านธุรกิจโรงแรม โดยทำงานร่วมกับทีมผู้ออกแบบเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกการออกแบบมีความเหมาะสมกับการใช้งาน และช่วยส่งเสริมการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าพัก รวมถึงส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจโรงแรมของคุณ

สถาปนิก และ มัณฑนากร เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยออกแบบพื้นที่ธุรกิจโรงแรมของคุณให้เกิดความสวยงาม ซึ่งนอกเหนือจากความสวยงาม สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง คือเรื่องของความสามารถในการการสร้างรายได้ โดยคำนึงจากการบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสม และการออกแบบพื้นที่ให้เหมาะกับการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อการสร้างผลตอบแทนให้กับธุรกิจโรงแรม

ทีมงานบริหารโครงการของ PCL ได้รับความไว้ใจจากแบรนด์โรงแรมชั้นนำมากมาย ให้เป็นที่ปรึกษาในการสร้างและการปรับปรุงโรงแรม ซึ่งเราพร้อมให้คำแนะนำด้วยประสบการณ์และความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกในด้านการออกแบบที่จำเป็นต่อธุรกิจโรงแรม เพื่อให้เจ้าของโรงแรมทั้งแบบอิสระและเครือแฟรนไซส์มั่นใจได้ว่าทุกการลงทุนในธุรกิจโรงแรมของคุณนั้นเป็นไปตามคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะประสบความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้

การบริหารโครงการโรงแรม (ช่วงก่อนการก่อสร้าง)


PCL มีทีมบริหารโครงการ พร้อมที่จะจัดการภาพรวมของโครงการ ติดต่อ และ ประสานงานด้านการออกแบบของโครงการ ตั้งแต่หลักการวางแนวคิดการออกแบบโรงแรม ตลอดจนจบกระบวนการออกแบบพร้อมใช้สำหรับการก่อสร้าง ซึ่งรวมทั้งถึงการจัดการองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายใน งานระบบประกอบอาคาร งานไฟฟ้า และแสงสว่าง งานภาพและเสียง งานครัว เละงานออกแบบพื้นที่งานส่วนหลังของโรงแรม

ทางบริษัท และทีมงานของเรา มีประสบการณ์เฉพาะทางในด้านการบริหารจัดการโรงแรม ซึ่งทำให้บริษัทมีความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญมากกว่าที่ปรึกษาโครงการโดยทั่วไป

ขอบเขต และหน้าที่หลักของงานบริหารโครงการ มีดังนี้

 • การวางแผนภาพรวมโครงการ: เราร่วมมือกับเจ้าของโครงการ และผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ งบประมาณของโครงการ
 • การบริหารแผนการดำเนินงาน: เราพัฒนาและกำหนดแผนการทำงานของโครงการ รวมถึงติดตามความคืบหน้าโดยรวม เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้
 • การประสานงานโครงการ: เราทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่าง เจ้าของโครงการ ผู้ถือหุ้น และ ผู้ออกแบบทั้งหมด เพื่อส่งเสริมให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนงาน และข้อกำหนดที่ถูกต้อง รวมถึงการติดต่อ เจรจา แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการออกแบบ และ การก่อสร้าง
 • การประเมินต้นทุน และการจัดทำงบประมาณ: เราร่วมมือกับทีมผู้ตรวจสอบปริมาณงาน (QS) เพื่อจัดเตรียมรายละเอียดงบประมาณ และ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ
 • การคัดเลือกผู้รับเหมา และ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า: เราจะช่วยทีมผู้ตรวจสอบปริมาณงาน (QS) ในระหว่างขั้นตอนการประกวดราคา เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงการจัดซื้อวัสดุ และ อุปกรณ์ต่างๆของโครงการ

การบริหารโรงแรม (การบริหารจัดการโดยตัวแทนผู้ให้บริการ)


การบริหารจัดการโรงแรมแบบครบวงจรหรือสัญญาการบริหารจัดการโรงแรม (HMA) เป็นการบริการที่ครอบคลุม โดยทาง พีซีแอล จะเป็นผู้ดำเนินงานต่างๆ ของโรงแรมแทนเจ้าของ การบริหารจัดการดังกล่าว จะส่งเสริมให้เจ้าของโครงการได้รับผลประโยชน์สูงสุด อันเกิดจากผู้เชี่ยวชาญการบริหารโรงแรม ซึ่งช่วยให้เจ้าของได้มีเวลาในการดำเนินกิจการอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของขอบเขตการบริการ:

 • การดูแลด้านปฏิบัติการ: PCL รับผิดชอบการดำเนินงานด้านปฏิบัติการทั้งหมดของโรงแรม ครอบคลุมการทำงานของแผนกต้อนรับ, บริการทำความสะอาด, งานบำรุงรักษา, บริการอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ทีมงานของเรามั่นใจว่าโรงแรมจะดำเนินงานอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในทุกๆ วัน
 • การบริหารรายได้: การเพิ่มรายได้สูงสุด เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารโรงแรม ทางทีมงาน PCL จึงใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลากทั้งด้านราคาและช่องทางการขาย เพื่อปรับอัตราค่าห้องและอัตราเข้าพักให้เหมาะสม เพื่อให้เจ้าของโรงแรมได้รับผลตอบแทนสูงสุด
 • การตลาดและการขาย: กลยุทธ์การตลาดและการขายที่มีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดลูกค้าและกระตุ้นการจอง เราพัฒนาและนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้ บริหารช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์และรายได้ของโรงแรม
 • การบริหารจัดการทางการเงิน: การบริหารจัดการทางการเงินเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากของการบริหารจัดการโรงแรม โดยทาง PCL ช่วยดูแลงบประมาณ รายงานการเงิน และมีมาตรการควบคุมต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของโรงแรม
 • ทรัพยากรบุคคล: การบริหารจัดการพนักงานที่มีความหลากหลายถือเป็นหน้าที่สำคัญของการบริหารโรงแรม PCL ดูแลกระบวนการคัดเลือก พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างทีมงานที่มีแรงจูงใจและมีทักษะเพื่อส่งต่อบริการที่ยอดเยี่ยม
 • บริการด้านวิศวกรรม: บริษัท PCL มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิคหรือความต้องการด้านการบำรุงรักษาที่เกิดขึ้นในโรงแรม การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงแรมเป็นประจำ การวางแผนและดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และการประสานงานซ่อแซมหรือปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ตามความจำเป็น เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและรักษากฎระเบียบ

บริษัท พีซีแอล ฮอสพิทาลิตี้ ให้บริการบริหารโรงแรมแบบครบวงจร เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของโรมแรมที่ต้องการความรู้และการสนับสนุนอย่างมืออาชีพในการบริหารทรัพย์สิน โดยการมอบหมายการดำเนินงานต่างๆ ของโรงแรมให้ทาง PCL เป็นผู้ดูแล ซึ่งเจ้าของโรงแรมสามารถใช้เวลาให้กับการพัฒนาแผนธุรกิจระยะยาวของโรงแรม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากผลกำไรที่เกิดจากการบริหารโรงแรมอย่างมีคุณภาพ

ช่วงพัฒนาโครงการ

 • การประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการ
 • คัดเลือกโรงแรมในเครือ
 • บริการตรวจสอบการออกแบบ ทางด้านเทคนิค
 • จัดหาทีมงานผู้ออกแบบ สถาปนิก ผู้ออกแบบภูมิทัศน์ มัณฑนากร ผู้ออกแบบงานระบบ

จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงแรมของเรา ที่จะเข้ามาช่วยให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ไปจนถึงเริ่มก่อสร้าง การประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ตลอดจนการตรวจสอบการออกแบบทางด้านเทคนิคทั้งผู้ออกแบบงานระบบ งานภูมิทัศน์ สถาปนิก ไปจนถึงมัณฑนากรนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดนอกจากนี้ในระยะถัดไป เรายังแยกรายละเอียดของการให้คำปรึกษาโครงการออกเป็น 2 ช่วงหลักๆ คือ ช่วงเตรียมการก่อนเปิดโรงแรมและช่วงหลังจากเปิดโรงแรม

ช่วงเตรียมการก่อนเปิดโรงแรม

 • Critical path รายละเอียดกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน
 • จัดทำงบประมาณก่อนเปิด
 • FF&E (Furniture Fixtures & Equipment)
  OS&E (Operating Supplies & Equipment)
  ให้คำปรึกษางานตกแต่งติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
 • ให้คำปรึกษาในการคัดเลือกบุคลากร
 • จัดหาทีมงานปฏิบัติงาน

แน่นอนว่าช่วงเตรียมการก่อนเปิดโรงแรมคือช่วงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับโรงแรมทุกแห่ง การตัดสินใจใดๆ ก็ตามในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างจนถึงเปิดประตูต้อนรับแขกที่มาเข้าพักจะส่งผลโดยตรงต่อการประสบความสำเร็จของโครงการ ในขั้นตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องเตรียมแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของแบรนด์เอาไว้ให้พร้อม คุณจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจในเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อการทำงบประมาณสำหรับช่วงก่อนเปิดโรงแรมให้ครอบคลุมตั้งแต่การจ้างพนักงาน เทรนนิง ไปจนถึงรู้จักกับระบบจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ซึ่งเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและคอยเป็นที่ปรึกษาโรงแรม เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยดี

ช่วงหลังจากเปิดโรงแรม

 • การบริหารจัดการสินทรัพย์ ของโรงแรม
 • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • เพิ่มผลกำไรสูงสุด
 • กลยุทธ์การฟื้นตัวของธุรกิจ
 • ยุทธศาสตร์ปรับจุดยืน เพื่อประสบผลสำเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจ

เมื่อโรงแรมของคุณเปิดประตูต้อนรับแขกที่มาพักแล้ว รายได้และชื่อเสียงของแบรนด์คือสองปัจจัยสำคัญที่สุดในการประเมินผลการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงแรมของเราได้ออกแบบมาเพื่อวางหลักการทางด้านการเงินที่ถูกต้องให้กับโรงแรมตั้งแต่เริ่มโครงการ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าทุกการสื่อสารกับทุกช่องทาง จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์โรงแรมของคุณ และเมื่อไรก็ตามที่คุณเห็นว่าจำเป็นต้องรีแบรนด์ เราก็พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อให้ธุรกิจของคุณได้รับความสนใจและน่าจดจำ

PCL มองว่าลูกค้าคือพาร์ทเนอร์ระยะยาวของเรา เราจึงเป็นที่ปรึกษาโรงแรมที่ให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการในลักษณะต่อเนื่องเท่าที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมในการก้าวสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต